Reglement van het project Euregio Vocalisten Werkplaats (EVW)

Waar voor de leesbaarheid personen in de mannelijke vorm zijn aangegeven, kan elke andere vorm gelezen worden.

Doel

Het EVW-project biedt amateur(solo)zangers uit Nederland en Duitsland mogelijkheden tot optreden, en bevordert het opdoen van grensoverschrijdende contacten. De deelnemers presenteren zich op een ‘open podium’ (On Stage) voor een selectieprocedure, om in aanmerking te komen voor een weekendworkshop waarin gezamenlijk tenminste twee erop volgende concerten (Performances) worden voorbereid.

De onderdelen van het project vinden plaats in Akoesticum te Ede en de Landesmusikakademie NRW te Heek (Duitsland).

1. Deelname

 1. Zowel de zangers als de instrumentalisten die met hen optreden worden als deelnemers aangemerkt (met uitzondering van de projectpianist).
 2. Alle deelnemers zijn op de dag van hun deelname aan het open podium „On Stage“ tenminste 16 jaar oud.
 3. Alle deelnemers hebben een vaste woonplaats in Nederland of Duitsland.
 4. De zangers zijn amateurs, die zangles hebben of hadden op muziekscholen of bij privédocenten, maar niet beroepsmatig werkzaam zijn als zanger of zangdocent, dan wel daartoe opgeleid werden of worden.
 5. Zangers kunnen optreden als solist, als lid van een vocaalensemble van maximaal 4 zangers, of beide, met of zonder begeleiding door de projectpianist of een andere instrumentalist.
 6. Met de aanmelding verklaart elke deelnemer zich in principe bereid om, wanneer daartoe geselecteerd, mee te werken aan de weekendworkshop en aan de afsluitende concerten.

2. Repertoire en duur van optreden

 1. De uit te voeren liederen of songs passen aantoonbaar bij het jaarthema van het project.
 2. De werken kunnen zowel uit het klassieke repertoire, als uit andere genres gekozen worden.
 3. Uitvoering kan a cappella of met instrumentale begeleiding, maar in ieder geval zonder versterking.
 4. Er kunnen maximaal drie werken worden uitgevoerd.
 5. De totale duur van het optreden is maximaal 15 minuten.
 6. Van de zangers wordt verwacht dat ze de liederen uit het hoofd zingen.

3. Selectieprocedure

 1. De deelnemers ontvangen tenminste acht dagen voor hun presentatie ”On Stage“ per mail bericht over het tijdstip van hun optreden en van een daaraan voorafgaande mogelijkheid zelf of met elkaar in te zingen en spelen, dan wel de liederen te repeteren met de projectpianist.
 2. Tot de selectiecriteria behoren de kwaliteit van de vocale vaardigheden en van de podiumpresentatie, én de mate van originaliteit van de liedkeuze op het jaarthema, om een afwisselingsrijke eindproductie te kunnen realiseren.
 3. Aan hen die niet worden geselecteerd voor de workshop en daaropvolgende concerten, wordt desgewenst de mogelijkheid geboden om van het selectiecomité feedback op hun presentatie te ontvangen.

4. Kosten

 1. Voor deelname aan „On Stage“ betaalt elke deelnemer ten tijde van de aanmelding een bijdrage, volgens de tarieven die op de projectwebsite staan vermeld.
 2. Bij afzeggen na de sluitingsdatum voor aanmelding wordt het bedrag als administratiekosten ingehouden.
 3. Gegadigden voor wie de kosten een barrière tot deelname vormen, kunnen (tenminste twee weken voor hun aanmelding) per mail aan de secretaris van de Stichting om korting verzoeken.
 4. Aan deelname aan de workshop en concerten op zich zijn geen extra kosten verbonden.
 5. De reiskosten naar alle onderdelen van het project zijn voor rekening van de deelnemers zelf.

5. Aanmelding

 1. Aanmelding is alleen online mogelijk, binnen de op de projectwebsite aangegeven periode.
 2. Of het nu gaat om een optreden als solozanger, als duo of als ensemble (met of zonder instrumentalist), het is aan de zanger, of een van de zangers, om het aanmeldingsformulier in te vullen.
 3. Bij het invullen van het formulier moeten de volgende items worden geüpload:
  1. Een document (in het Nederlands, Duits of Engels), waarin de zanger aangeeft
   • wat zijn of haar stem is;
   • of hij/zij met de projectpianist wil optreden (of niet);
   • welke werken uitgevoerd worden (titel, componist met geboorte- ± sterftejaar, opusnummer of vergelijkbaar nummer indien van toepassing, naam tekstdichter), en de duur van elk werk;
   • indien van toepassing de namen, stemmen / instrumenten en contactgegevens van de andere musici;
   • een korte ‘muzikale biografie’ (max. 50 woorden) van elke deelnemer.
  2. Een goed leesbare kopie van de bladmuziek van elk lied, of van ander liedmateriaal bij niet-gedrukte werken.
  3. Een portretfoto of portretfoto‘s van allen, op wie de aanmelding betrekking heeft.
 4. Ten tijde van de aanmelding moet de deelnemersbijdrage worden voldaan voor alle betreffende musici (bij meer dan één als totaalbedrag). Is korting overeengekomen, dan wordt bij betaling ‘met korting‘ vermeld.
 5. Het (totaal)bedrag moet worden overgemaakt naar IBAN NL98 INGB 0398 0121 48 ten name van Stg Euregio Vocalisten Concours.
 6. De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst van de deelnemersbijdrage.

6. Publiciteit

 1. T.z.t. wordt aan alle deelnemers een e-flyer voor de concerten gezonden, met het verzoek die te willen doorsturen naar potentiële belangstellenden in eigen bekendenkring.
 2. Met de aanmelding verklaart elke deelnemer zich ermee akkoord, dat ze te zien en/of te horen kunnen zijn op audio- en/of videomateriaal, dat op de projectwebsite of op YouTube gepubliceerd wordt.
 3. De Stichting die het EVW-project organiseert behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot eventuele opnamen, uitzendingen of publicaties.

Slotbepalingen

 1. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit deelname aan het EVW-project.
 2. Voor beantwoording van vragen over het project wende men zich uitsluitend tot de projectmanager.
 3. In alle gevallen, die in dit reglement niet geregeld zijn, beslist het bestuur van de Stichting.

Dit Reglement is geldig vanaf juli 2022.