Reglement van het project Euregio Vocalisten Werkplaats (EVW)

Waar voor de leesbaarheid personen in de mannelijke vorm zijn aangegeven, kan elke andere vorm gelezen worden.

Doel

Het EVW-project biedt amateur(solo)zangers uit Nederland en Duitsland mogelijkheden tot optreden, en bevordert het opdoen van grensoverschrijdende contacten. De deelnemers presenteren zich op een open podium (‘On Stage’) voor publiek en een selectiecomité, om mee te dingen naar deelname aan een weekend-workshop waarin tenminste twee erop volgende concerten (Performances) worden voorbereid. De onderdelen van het project vinden plaats in Akoesticum te Ede en de Landesmusikakademie NRW te Heek (Duitsland).

1. Deelname

 1. Zowel de zangers als de instrumentalisten die met hen optreden worden als ‘deelnemers’ aangemerkt (met uitzondering van de projectpianist).
 2. De deelnemers zijn op de dag van hun deelname aan het open podium ‘On Stage’ tenminste 16 jaar oud.
 3. De deelnemers hebben een vaste woonplaats in Nederland of Duitsland.
 4. De zangers zijn amateurs, die zangles hebben of hadden op muziekscholen of bij privédocenten, maar niet beroepsmatig werkzaam zijn als zanger of zangdocent, dan wel daartoe opgeleid werden of worden.
 5. Zangers kunnen optreden als solist, als lid van een vocaalensemble van maximaal 4 zangers, of beide, met of zonder begeleiding door de projectpianist of een andere instrumentalist.
 6. Zangers die aan de workshop en concerten van het vorige project deelnamen kunnen zich opnieuw voor ‘On Stage’ aanmelden, maar alleen daaraan meedoen als na sluiting van de aanmeldingstermijn nog plaatsen over zijn.
 7. Met de aanmelding verklaart elke deelnemer zich in principe bereid om, wanneer daartoe geselecteerd, mee te werken aan het vervolgtraject van de weekend-workshop en de afsluitende concerten.

2. Repertoire en duur van optreden

 1. De uit te voeren liederen of songs passen aantoonbaar bij het jaarthema van het project.
 2. De werken kunnen zowel uit het klassieke repertoire, als uit andere genres gekozen worden.
 3. Uitvoering kan a capella of met instrumentale begeleiding, maar in ieder geval zonder versterking.
 4. Er kunnen twee tot drie werken worden uitgevoerd met een totale duur van maximaal 15 minuten.
 5. Van de zangers wordt verwacht dat ze de liederen uit het hoofd zingen.

3. Repetitietijd en Selectieprocedure

 1. De deelnemers ontvangen uiterlijk acht dagen voor hun presentatie ‘On Stage’ bericht over de dag en het tijdstip van hun optreden en van de daaraan voorafgaande repetitietijd met de eigen begeleider of de projectpianist.
 2. Tot de selectiecriteria behoren de kwaliteit van de vocale vaardigheden en van de podiumpresentatie, én de mate van originaliteit van de liedkeuze op het jaarthema, om een afwisselingsrijke eindproductie te kunnen realiseren.
 3. Aan hen die niet worden geselecteerd voor de workshop en daaropvolgende concerten, wordt desgewenst de mogelijkheid geboden om van het selectiecomité feedback op hun presentatie te ontvangen.

4. Kosten

 1. Van elke deelnemer wordt een bijdrage gevraagd, volgens de tarieven die op de website staan vermeld.
 2. Gegadigden voor wie de kosten een barrière tot deelname vormen, kunnen (NB: tenminste twee weken vóór hun aanmelding) per mail aan de secretaris van de Stichting om korting verzoeken (adres zie Contact).
 3. Deelnemers aan het vervolgtraject betalen een bijdrage aan de kosten voor de catering bij de Workshop en Performances, volgens het tarief dat op de projectwebsite staat vermeld.
 4. De reiskosten naar alle onderdelen van het project zijn voor rekening van de deelnemers zelf.

5. Aanmelding

 1. Aanmelding is alleen online mogelijk, binnen de op de projectwebsite aangegeven periode.
 2. Of het nu gaat om een optreden als solozanger of ensemble (met of zonder instrumentalist), het is aan de zanger, of een van de zangers, om voor de aanmelding te zorgen.
 3. Voor de aanmelding is een volledig ingevuld aanmeldingsformulier nodig, dat is te downloaden van de aanmeldingspagina op de website.
 4. Bij aanmelding moeten de volgende items (apart) worden geüpload:
  1. Het formulier als genoemd onder 5.3, waarop de volgende gegevens zijn ingevuld:
   1. De uit te voeren liederen/songs: titel, componist met geboorte- ± sterftejaar, opusnummer o.i.d. indien van toepassing, naam tekstdichter en de duur van elk werk;
   2. Van elk lied het verband met het jaarthema in max. 50 woorden;
   3. Een korte ‘muzikale biografie’ van max. 50 woorden van elke deelnemer;
   4. Bij ensemble-zang: naam, postadres, telefoonnummer, mailadres en stemsoort van de andere zanger(s);
  2. Een goed leesbare kopie van de bladmuziek van elk lied, of van ander liedmateriaal bij niet-gedrukte werken;
  3. Een portretfoto van elke deelnemer op wie de aanmelding betrekking heeft, voorzien van de naam.
 5. De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst (inclusief alle vereiste uploads en betaling).

6. betaling

 1. Ten tijde van de aanmelding moet de deelnemersbijdrage worden voldaan voor alle betreffende musici, dus ook de toeslag voor de projectpianist indien van toepassing.
 2. Het totaalbedrag moet worden overgemaakt naar IBAN NL98 INGB 0398 0121 48 ten name van Stg Euregio Vocalisten Concours onder vermelding van de naam van de aanmelder. Mocht korting zijn overeengekomen, dan wordt bij betaling ook ‘met korting‘ vermeld.
 3. Bij afzeggen na de sluitingsdatum voor aanmelding wordt het bedrag als administratiekosten ingehouden.
 4. Uitgezonderd van de vereiste betaling bij aanmelding voor ‘On Stage’ zijn de zangers als genoemd onder 1.6. Zij betalen de bijdrage na ontvangst van bevestiging van deelname.
 5. Deelnemers die worden uitgekozen voor het vervolgtraject betalen hun cateringbijdrage na ontvangst van betreffend verzoek.

7. Publiciteit

 1. z.t. wordt aan alle deelnemers een e-flyer voor de concerten gezonden, met het verzoek die te willen doorsturen naar potentiële belangstellenden in eigen bekendenkring.
 2. Met de aanmelding verklaart elke deelnemer zich ermee akkoord, dat ze te zien en/of te horen kunnen zijn op audio- en/of videomateriaal, dat op de projectwebsite of op YouTube gepubliceerd wordt.
 3. De Stichting die het EVW-project organiseert behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot eventuele opnamen, uitzendingen of publicaties.

Slotbepalingen

 1. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit deelname aan het EVW-project.
 2. Met vragen over het project wende men zich tot de projectmanager via projekt@euregio-vocalworkshop.eu.
 3. In alle gevallen, die in dit reglement niet geregeld zijn, beslist het bestuur van de Stichting.

Dit Reglement is geldig vanaf juli 2023.